VvE spreekt in bij gemeenteraad Teylingen

Tijdens de vergadering op 26 januari 2017 van de gemeenteraad van Teylingen heeft Andre Mom ingesproken namens de Vereniging van Eigenaren Karpers & Forellen.

Hierbij de volledige tekst:

Geachte leden van de gemeenteraad, en leden van het College

Wat is er sinds december 2016 gebeurd?
Op 15 december jl. heeft de gemeenteraad besloten een subsidie toe te kennen van € 125.000 aan de Warmondse IJsclub, voor het aanleggen van een professionele skeeler- en wedstrijdbaan op het terrein van de huidige landijsbaan.
U hebt daarbij als voorwaarde gesteld dat hiervoor een omgevingsvergunning verleend moet worden. Die vergunning is aangevraagd; de gemeente heeft deze op 15 december gepubliceerd, opdat burgers hierop kunnen reageren.

Op 15 januari heeft de Vereniging van Eigenaren van de Karpers en Forellen, de Karpers en Forellen tellen 246 woningen in Leiden, aangrenzend aan de ijsbaan, een zienswijze ingediend tegen deze omgevingsvergunning. Daarop is tot heden geen reactie ontvangen, ook geen bewijs van ontvangst.

Wel stuurt de gemeente Teylingen, één dag later, op 16 januari een brief aan de Warmondse IJsclub dat er helemaal geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. De IJsclub kan meteen met de aanleg beginnen.

Zo ontstaan verwarring en onduidelijkheid voor direct belanghebbende burgers; wij worden immers met de gevolgen van voorgenomen plannen en besluiten van uw gemeente geconfronteerd. Dit brengt mij tot twee wezenlijke vragen:
1. Is het u bekend dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning, die uw Raad als voorwaarde heeft genoemd, is ingetrokken?
2. Beseft u dat dit een tussentijdse verandering van de spelregels betekent en dat de Raad, het hoogste bestuursorgaan, zo wordt gepasseerd en dat – bij de gevolgen van uw besluiten – betrokken burgers zo buiten spel worden gezet?

Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Dit is een van die redenen dat burgers tegenwoordig zeggen: wij hebben geen vertrouwen meer in onze bestuurders en dat het vertrouwen in de politiek steeds meer verdwijnt.

Waar gaat het om? Effect van plannen op leefkwaliteit
Vanavond staat op uw agenda de concept Gebiedsvisie Veerpolder. Na het lezen van dit duidelijke concept met bijlagen vragen wij ons af wat de relatie is met de voorgenomen plannen van de Warmondse IJsclub. Deze wil een professionele skeeler- en wedstrijdbaan aanleggen op het terrein van de huidige landijsbaan. Daarvoor wordt het huidige groene gebied, al decennialang groen, geasfalteerd. Er komen voorts reclameborden. Een additionele vervuiling naast zo’n enorme zwarte asfaltplaat.

De baan zal het hele jaar rond worden gebruikt. Het is, zoals u zelf zegt: de enige professionele baan in Zuid-Holland, die tevens een grote regionale aantrekkingskracht zal hebben. Er worden wedstrijden gehouden, en er zal verlichting en een geluidsinstallatie zijn. De belasting wat betreft verkeer en parkeren zal – op onze woonerven – heel groot zijn. Wij, als uw ‘buren’, en zeker als bewoners van huizen direct grenzend aan de baan, met direct uitzicht op en op korte gehoorsafstand van de baan, stellen ons de vraag: heeft u zich dat gerealiseerd?
Nu al hebben de bewoners overlast van de huidige landijsbaan en de evenementen die daar worden georganiseerd door licht-, geluid- en parkeeroverlast. Dat wordt nu door de bewoners min of meer gedoogd. Want het gaat om schaatsen buiten, een week per jaar of per 2 jaar, en dat heeft iets nostalgisch. Maar: de nieuwe situatie met de professionele skeelerbaan geeft structurele overlast, het hele jaar rond, en bovendien een forse toename van bezoekersaantallen.

Het groen
Terug naar de groenfunctie. Het huidige terrein van de landijsbaan is volledig groen. Het maakt onderdeel uit van de groene buffer, de groene corridor die vanuit het groene hart, langs Leiderdorp en de noordkant van Leiden, over de Broek- en Simontjespolder aan de overkant van het spoor, verder naar het westen loopt. Ik verwijs naar pagina 48 van uw concept gebiedsvisie: de landijsbaan is onderdeel van de groene buffer. Het gebied van de ijsbaan maakt integraal deel uit van de Kagerzoom. Op pagina 17 van datzelfde concept staat een foto van de linker helft van de landijsbaan. De rechter helft is zo mogelijk nog groener met weide, wilgen en sloten. Het is een uniek gebied. Ik vraag u: loopt u er wel eens? Fietst u er wel eens? Ik denk dat dit het enige, voor veel omwonenden, direct toegankelijke stiltegebied is. Ver weg van de A4, de A44, het geluid van Leiden afgeschermd door de huizen aan de noordrand van de Merenwijk. Het is prachtig. En daar ligt de ijsbaan……

In de concept Gebiedsvisie van de gemeente Teylingen, uw gemeente, staat dat de hoeveelheid groen nu al zeldzaam is en dat dit groen van groot belang is voor de identiteit en leefkwaliteit in dit stedelijk gebied. Ook u zegt: die groene buffer is van grote waarde. In uw recente enquête geeft 90 % van de respondenten aan dat rust, ruimte en ‘in de natuur zijn’ de best passende vorm is van recreatie voor de Kagerzoom. De huidige ijsbaan heeft natuurwaard en is in de Kagerzoom geïntegreerd.

En toch heeft u het voornemen een stuk van dit unieke, prachtige stukje groen te gaan asfalteren en van reclameborden te voorzien. Dit vinden wij onbegrijpelijk.

Ik vraag u het volgende:
De beslissing over de toekomstplannen van de huidige landijsbaan kun je niet zonder betrokkenheid van direct aanwonenden nemen. Voor u als lokale overheid is draagvlak onder de bevolking van groot belang. Daarom stellen wij voor:

  • Betrek de direct omwonenden tot een breed gedragen visie op de ontwikkeling van deze belangrijke groene buffer. 
  • Overweeg alternatieve locaties voor een professionele skeelerbaan, samen met ijs- en skeelerclubs uit de regio en betrokken gemeenten. Dit past ook in de jarenlange discussie over de komst van een professionele ijsbaan in de regio.

Neem vanuit goed ‘nabuurschap’ onze zorgen serieus. Kijk daarbij ook naar de grote landschappelijke waarde van dit groene buffergebied.

Kortom: met de bespreking van uw voor vanavond geagendeerd concept Gebiedsvisie Veerpolder, staat u op de drempel naar de toekomst. Uw keuzes zijn belangrijk voor dit gebied én voor deze woon- en leefomgeving. Belangrijk voor het ‘nu’, maar zeker óók – zelfs meer nog – voor de langere termijn en voor de generaties na ons.

André Mom, namens de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen namens de direct omwonenden

In pdf: Zienswijze VvE Karpers en Forellen

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s